วัดคลองเกษมกลาง

ประวัติ วัดคลองเกษมกลาง

วัดคลองเกษมกลางตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๔ เดิมชาวบ้านเรียกว่า“ วัดคลองขอม "ตามชื่อหมู่บ้านเดิมต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๕๔ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านคลองเกษมกลาง วัดได้เปลี่ยนไปตามชื่อบ้านตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดซื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๗๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองเกษมกลาง

พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ

วัตถุมงคล วัดคลองเกษมกลาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้วสูง ๗๑ นิ้ว  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ หล่อด้วยทองเหลืองพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานในวิหาร ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้วสูง ๘๖ นิ้ว

ที่อยู่ วัดคลองเกษมกลาง

A: เลขที่ ๕๑ บ้านคลองเกษมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๘๙๙๕ ๙๖๓๖