วัดธรรมโชติการาม

ประวัติ วัดธรรมโชติการาม

วัดธรรมโชติการาม ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๙๖ โดยมี นายพร นางนุ่ม มีพร เป็นผู้บริจาคที่ดิน โดยมีพระอาจารย์จีน เป็นประธานในการสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่าวัดบ้านคลองตามชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมานพเตชธมโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่                     ๒ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๗๐๖ มีที่ธรณีสงฆ์ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๕๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลอง

เจ้าอาวาส วัดธรรมโชติการาม

พระอธิการมานพเตชธมโม

วัตถุมงคล วัดธรรมโชติการาม

มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๒.๕ เมตร สร้างเมื่อ                     พ.ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ที่อยู่ วัดธรรมโชติการาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ บ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒ ๒๓ ๗ ๒๙๗๔