วัดโคกกระเทิน

ประวัติ วัดโคกกระเทิน

วัดโคกกระเทิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ บริเวณวัดมีพื้นที่ ๓๘ ไร่สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเอียง มีสภาพเป็นไร่และที่นา และมักจะประสบภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้งน้ำท่วมอยู่เสมอ มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๕ รูปปัจจุบันมีพระภิกษุประจำวัดจำนวน ๖ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการดอกไม้ เตชวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๗๐ น.ส. ๓ เลขที่ ๕๑๑ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๓๙  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๗๐ น. ส. ๓ เลขที่ ๕๑๑ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๑๓๕                    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตรยาว ๗ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ทำการเกษตร
  • ทิศใต้: จดถนน ร.พ.ช. สายโคกกระเทิน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านราษฎรเจริญ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนหลวงสายจันเสน-ลำยนร์

เจ้าอาวาส วัดโคกกระเทิน

พระอธิการดอกไม้ เตชวโร

วัตถุมงคล วัดโคกกระเทิน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๗ นิ้วสูง ๙๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ๖๒ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖

ที่อยู่ วัดโคกกระเทิน

A: หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๓๐