วัดสระงาม

ประวัติ วัดสระงาม

วัดสระงาม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม เดิมตั้งอยู่บ้านหนองคร่อ มีนามเรียกว่า “วัดหนองคร่อ” ต่อมาได้ย้ายเสนาสนะมาสร้างใหม่ที่บ้านสระงาม และตั้งชื่อวัดว่า วัดสระพับงาม เนื่องจากด้านเหนือของหมู่บ้านมีสระ ๒ สระซึ่งเป็นสระเก่าแก่มาก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นสระวัดโพธิ์ วัดสระพระงาม และสัพพระงาม ครั้งสุดท้ายเป็นวัดสระงามจนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

วัตถุมงคล วัดสระงาม

พระประธานประจำอุโบสถ ปางวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางวิชัย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ที่อยู่ วัดสระงาม

A: วัดสระงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: