วัดโคกคูณ

ประวัติ วัดโคกคูณ

วัดโคกคูณตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๖๖ เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ บ้านโคกคูณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทำเลที่ตั้งของวัดนั้นเป็นที่ลุ่มแวดล้อมไปด้วยทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นนั้น จวบจนถึงปีพ.ศ. ๒๔๘๕ ได้เกิดอุทกภัยชาวบ้านได้อพยพหนีน้ำมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ปัจจุบันคือ บ้านดงป่าคลักแห่งนี้ โดยได้รื้อถอนเสนาสนะของวัดทั้งหมดมาด้วย และได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงใช้ชื่อว่า วัดโคกคูณ ตามปณิธานดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการลำเพย กุสโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๖ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๐๓๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ ๒๕๕๑ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโคกคูณ

พระอธิการลำเพย กุสโล

วัตถุมงคล วัดโคกคูณ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระประธานปางปฐมเทศนาที่ลานธรรม ๒. พระประธานหอสวดมนต์ ๓. พระประธานศาลาบำเพ็ญกุศล ๔. หลวงพ่อใหญ่ประจำวัด ๕. พระสิวลีประดิษฐานด้านหน้าวัด

ที่อยู่ วัดโคกคูณ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านดงป่าคลัก หมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๙๓๔ ๗๑๒๐