วัดยางโทน

ประวัติ วัดยางโทน

 วัดยางโทน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๖ เริ่มสร้างวัดมาตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๕๔ แล้วเสร็จในปี พ. ศ. ๒๔๗๖ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดยางโทนเพราะ ภายในวัดมีต้นยางใหญ่เป็นยางที่ไม่มีใบจึงเรียกว่ายางโทน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติภัทรธรรมเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๒๔๒    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดยางโทน

พระครูนิติภัทรธรรม

วัตถุมงคล วัดยางโทน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๖ มีอยู่ ๑๕ องค์

ที่อยู่ วัดยางโทน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ / ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว งหวัดนครสวรรค์
T: