วัดธรรมจริยาวาส

ประวัติ วัดธรรมจริยาวาส

วัดธรรมจริยาวาส ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ วัดธรรมจริยาวาสสร้างขึ้นโดยครอบครัวของนายดำ และนางบาง ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่าวัดบ้านบึง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านบึงสว่างอารมณ์สุทธาราม และในสมัยพระครูนิสากรโสภณ เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๓ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองกรดท่านได้เปลี่ยนชื่อว่า วัดธรรมจริยาวาส ซึ่งใช้เรียกมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๓ เมตร   การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘   นอกจากนี้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญเลิศ จตุตภโย 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง           หอฉัน ๑ หลัง  ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๐๐  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดคลองหนองกรด

เจ้าอาวาส วัดธรรมจริยาวาส

พระอธิการบุญเลิศ จตุตภโย

วัตถุมงคล วัดธรรมจริยาวาส

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๔๘๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -เจดีย์ ๑ องค์ 

ที่อยู่ วัดธรรมจริยาวาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบึง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๘๓๙ ๗๗๔๙