วัดบ้านวัง

ประวัติ วัดบ้านวัง

๓. พระภิกษุมีจนทโชโต             พ. ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔. พระภิกษุอ่อนธมมวิโส            พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ ๕. พระมหาธีระธีรภินนู             พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑ ๖. พระภิกษุจำนงชานวีโร           พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ ๗. พระภิกษุวงศ์ปภสสโร            พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ ๘. พระภิกษุไพรัตน์อภินนฺโท        พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ๙. พระภิกษุสนมอตุตสิโน พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑๐. พระภิกษุอาภาจาโร            พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ ๑๑. พระครูนิคมสีลวัตร             พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง ปัจจุบัน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๑๖๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก              ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตรยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดบึงวัง
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงชนบท (สายที่ ๔๐๓๑)
  • ทิศตะวันตก: จดที่นาของนางสำรวย

เจ้าอาวาส วัดบ้านวัง

พระครูนิคมสีลวัตร

ที่อยู่ วัดบ้านวัง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: