วัดห้วยหอม

ประวัติ วัดห้วยหอม

วัดห้วยหอม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๑๗ นายลวัน ระรื่นสุข  เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัดและ ได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า“ วัดห้วยหอม” มีเจ้าอาวาสวัดมาแล้ว ๔ รูปดังนี้ ๑. พระทองใส กนฺตสีโร ๒. พระอธิการเสนาะ เขมงฺกโร ๓. พระอธิการสุดใจ วิปุโล ๔. พระอธิการสุวิทย์ ฐานธมฺโม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุวิทย์ ฐานธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๐๙๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองห้วยหอม
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนบ้านห้วยหอม

เจ้าอาวาส วัดห้วยหอม

พระอธิการสุวิทย์ ฐานธมฺโม

วัตถุมงคล วัดห้วยหอม

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓

ที่อยู่ วัดห้วยหอม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: