วัดศรีสำราญ

ประวัติ วัดศรีสำราญ

วัดศรีสำราญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๔๙๔, ๒๕๗๔๒, ๒๒๔๘๙, ๒๕๔๙๕, ๖๕๔๙๗, ๖๕๔๙๖ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๘ แปลงเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๑ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓. ๕๐ เมตรยาว ๒๔. ๘๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๔. ๖๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองชลประทาน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดศรีสำราญ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๘. ๕ นิ้วสูง ๑๑๐. ๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้วสูง ๑๐๗ นิ้ว

ที่อยู่ วัดศรีสำราญ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ บ้านดงป่าคลักหมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๖๔ ๙๙๕๗