วัดหนองขานาง

ประวัติ วัดหนองขานาง

วัดหนองขานาง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีมงคลราชศรัทธาธรรม” ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเป็น “วัดหนองขานาง” โดยมี นายจันทร์-นางเชื้อ เป็นผู้ถวาย ที่ดินสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตวรวัตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๔๒     มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๙๑ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๗๔๔/๓๑๔๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๓๐ เมตร ยาว ๓๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖.๑๐ เมตร ยาว ๒๐.๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน 

เจ้าอาวาส วัดหนองขานาง

พระครูนิยุตวรวัตร

วัตถุมงคล วัดหนองขานาง

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว สูง ๔๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ที่อยู่ วัดหนองขานาง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: