วัดหนองเดิ่น

ประวัติ วัดหนองเดิ่น

  วัดหนองเด่น ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ น. ส. ๓ เลขที่ ๑๕๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองเดิ่น

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ 

ที่อยู่ วัดหนองเดิ่น

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ / ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: