วัดปากน้ำโพใต้

ประวัติ วัดปากน้ำโพใต้

วัดปากน้ำโพใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ วัดปากน้ำโพใต้ เดิมชื่อวัดตะแบก เพราะบริเวณที่ตั้งวัด มีต้นตะแบกเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า“ วัดตะแบก” และต่อมาได้เรียกว่าวัดปากน้ำโพใต้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๐ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ นอกจากนี้มี  โรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสมุห์สมพงษ์ กนฺตธมโน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๒ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๗๓๒ อุโบสถ  กว้าง ๔. ๒ เมตร ยาว ๒๒. ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศใต้: จดพื้นที่หนองทราย
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดปากน้ำโพใต้

พระครูสมุห์สมพงษ์ กนฺตธมโน

ที่อยู่ วัดปากน้ำโพใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔ / ๒ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: