วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

ประวัติ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๑๗ โดยกรมการศาสนาอนุญาตให้ นายสว่าง แยมประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สร้างวัดขึ้นที่บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการเจริญ ต่อมามีพระอธิการทองมา ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองมา ขนฺติโก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๖๘๖๖๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก           นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินชาวบ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินชาวบ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินชาวบ้าน

เจ้าอาวาส วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

พระอธิการทองมา ขนฺติโก

วัตถุมงคล วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

A: เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: