วัดหาดเสลา

ประวัติ วัดหาดเสลา

วัดหาดเสลา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน มีโรงเรียนประถมศึกษา ชื่อโรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในที่วัด ทางวัดให้ความอุปถัมภ์ตลอดมา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรรมวัตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗ และ ๒๘ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๔๙๒-๒๐๔๙๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดหาดเสลา

พระครูนิภาธรรมวัตร

วัตถุมงคล วัดหาดเสลา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๑๐๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ 

ที่อยู่ วัดหาดเสลา

A: เลขที่ ๒๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: