วัดท่าแรต

ประวัติ วัดท่าแรต

วัดท่าแรต ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกราว พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมา                     พ.ศ. ๒๕๐๔ พระครูนิทัศน์ธรรมขันธ์เป็นเจ้าอาวาส ได้ย้ายวัดมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันเพราะที่ตั้งวัดเดิมคับแคบไม่เหมาะสมและขยายขอบเขตไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศย้ายวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัดท่าแรต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน                          เลขที่ ๒๗๖ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดท่าแรต

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดท่าแรต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๓ บ้านท่าแรตหมู่ที่ ๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: