วัดคีรีสวรรค์

ประวัติ วัดคีรีสวรรค์

วัดคีรีสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๔ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านหนองขนาก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง มีนามว่าวัดเนมิราช ต่อมาได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบันโดยมีนายนิ่ง-นางกลม ชื่นศรีนวล บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัด เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ได้ขุดสระน้ำเป็นเนื้อที่ ๕ ไร่ คงเหลือปัจจุบัน ๑๓ ไร่ ๓ งาน เมื่อได้สร้างเสนาสนะใหม่แล้วได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น“ วัดคีรีสวรรค์” แต่ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดเขากะลา” มีพระภิกษุจำพรรษาปีละประมาณ ๗ รูป มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๓ รูปรวมทั้งองค์ปัจจุบัน เป็นรูปที่ ๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๑. ๖๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสัมพันธ์ญาณธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๔๘๘ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๔๘๘ อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชนทิศ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคีรีสวรรค์

พระอธิการสัมพันธ์ญาณธมฺโม

วัตถุมงคล วัดคีรีสวรรค์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สร้างมณฑปขึ้นใหม่ ๑ หลัง เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อหิน หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อโต

ที่อยู่ วัดคีรีสวรรค์

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: