วัดพนมเศษใต้

ประวัติ วัดพนมเศษใต้

วัดพนมเศษใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมใจ เขมธมฺโม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่    ที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๕ ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙.๓๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ทรงมะลิลา   หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง 5 ห้อง   วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ กว้าง ๖.๙๐ เมตร ยาว ๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดเขา
  • ทิศตะวันตก: จดคลอง 

เจ้าอาวาส วัดพนมเศษใต้

พระอธิการสมใจ เขมธมฺโม

วัตถุมงคล วัดพนมเศษใต้

 มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๐ นิ้ว สูง ๑๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร 

ที่อยู่ วัดพนมเศษใต้

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: