วัดหนองกระทุ่มทอง

ประวัติ วัดหนองกระทุ่มทอง

วัดหนองกระทุ่มทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดคือ คุณพล เพ็งหยวก มีพระใบฎีกาน้อย กิตติญาโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐปรากรม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๕๑ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดป่าสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางหลวงสายไพศาลี-สมอทอด
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดป่าสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองกระทุ่มทอง

พระครูนิวิฐปรากรม

ที่อยู่ วัดหนองกระทุ่มทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: