วัดท่างิ้ว

ประวัติ วัดท่างิ้ว

วัดท่างิ้ว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ เดิมมีนามว่า “วัดตัวเกา” ตามชื่อหมู่บ้าน มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๙. ๓๐ เมตร เจ้าอาวาสที่ทราบนาม มี ๔ รูป คือ รูปที่ ๑. พระอาจารย์ปั้น รูปที่ ๒. พระวิบูลวชิรธรรม (สว่าง) รูปที่ ๓ พระครูนิมิตสมถคุณ (เฉือนอินทปญโญ) รูปที่ ๔ พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัยดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน                  เลขที่ ๘๘๗ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๔, ๕๔๙, ๒๕๔, ๙๖๐  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๗๐ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๘๗, ๘๘๘, ๘๔๙, ๒๕๔, ๙๖๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๘.๔๓ เมตร ยาว ๑๕. ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดท่างิ้ว

พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน)

วัตถุมงคล วัดท่างิ้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๔๖๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -รูปหล่อเหมือนอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปในวิหาร -เจดีย์ ๒ องค์    -รอยพระพุทธบาทจำลอง

ที่อยู่ วัดท่างิ้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๑๖๔