วัดสระนางทรง

ประวัติ วัดสระนางทรง

 วัดสระนางสรง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ เดิมเรียกว่า วัดตลาดวัว ม. ๖ เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๔ โดยการนำของคุณพ่อเทศ กลิ่นสายหยุด และชาวบ้าน คุณพ่อเทศ ได้ขอซื้อที่ดิน จำนวน ๑ แปลง เป็นที่ตั้งวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระอธิการบุญเริ่ม สีริมงฺคโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๘๗๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕. ๖๐ เมตร ยาว ๑๑. ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐. ๒๐ เมตร ยาว ๒๕. ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ กว้าง ๕. ๓๐ เมตร ยาว ๓. ๖๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนประชาสงเคราะห์สายสอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระนางทรง

พระอธิการบุญเริ่ม สีริมงฺคโล

วัตถุมงคล วัดสระนางทรง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๒๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สูง ๑๒๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปหล่อหลวงปู่ขาว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดสระนางสรง 

ที่อยู่ วัดสระนางทรง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: