วัดบ้านบน

ประวัติ วัดบ้านบน

วัดบ้านบน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๓๕๙ วัดบ้านบนเป็นวัดโบราณ เดิมมีนามว่า “ วัดท่าชลาวารี " หมายถึง วัดตั้งอยู่ริมคลองหรือท่าน้ำ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาราว ปี พ. ศ. ๒๔๖๘ จากหลักฐานมีการสร้างวัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ และผูกพัทธสีมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ และหลักฐานทางอักษรจารึกที่อุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญ แสดงว่าพระสงฆ์และประชาชนได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ทั้งในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เสร็จในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วจึงได้ทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถ และขนานนามวัดใหม่ว่า “ วัดท่าชลาวารี ”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ สุจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๗๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๓๕๙ (บูรณะฯ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๑   หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง   วิหาร (ร. ศ. ๑๒๗) กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒     นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์คลองบ้านบน
  • ทิศใต้: จดที่มีการครอบครองทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่มีการครอบครองทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดบ้านบน

พระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดบ้านบน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ (สร้างแทนของเดิม) พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ วิหารบูรพาจารย์ของวัด (พระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงปู่สิทธิ์)  

ที่อยู่ วัดบ้านบน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าน้ำอ้อย - ม่วงหักหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๗๐๐๗