วัดหนองแอก

ประวัติ วัดหนองแอก

ศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลองสร้าง  เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ วัดหนองแอก ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม เดิมที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒ไร่ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา ได้รับบริจาคที่ดินจากกำนันคัมภีร์ นายจวง ศรีมณฑล โดยมีพระตัน อนุตฺตโร เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด  พร้อมด้วยชาวบ้านหนองแอก พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๔ มีการจัดรูปที่ดินยกที่ดิน ให้กับวัดอีกจำนวน ๓ ไร่เศษ พ.ศ. ๒๕๕๒๗ พระครูนิยุตศีลคุณเจ้าอาวาสได้รับบริจาคที่ดินจากคุณสมพงศ์อีกจำนวน ๒ ไร่เป็นที่ตั้งวัดพ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ซื้อที่ดินเป็นที่ตั้งวัดจำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสาย รวิวํโส

เลขที่ ๗๕ บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตรยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๒๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถานหลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลอง
  • ทิศใต้: จดถนนหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดคลอง

เจ้าอาวาส วัดหนองแอก

พระอธิการสาย รวิวํโส

วัตถุมงคล วัดหนองแอก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำ

ที่อยู่ วัดหนองแอก

A: เลขที่ ๗๕ บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: