วัดอุดมธัญญา

ประวัติ วัดอุดมธัญญา

วัดอุดมธัญญา ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เดิมเป็นที่พักสงฆ์โดยชาวบ้านช่วยกันจัดสร้างขึ้นต่อมาได้มีการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยจัดซื้อที่ดินของนายสอน จำนวน ๔ ไร่ ๒ งานในปี พ. ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนาได้อนุญาตตั้งวัดและได้ชื่อวัดว่า “ วัดอุดมธัญญา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ. ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๑. ๔๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมวงศ์ ปญฺญาวุโธ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๗๙

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ราชพัสดุ

เจ้าอาวาส วัดอุดมธัญญา

พระอธิการสมวงศ์ ปญฺญาวุโธ

ที่อยู่ วัดอุดมธัญญา

A: เลขที่ ๙ / ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๑๙๙ ๓๔๒๕