วัดแสงธรรมสุทธาวาส

ประวัติ วัดแสงธรรมสุทธาวาส

วัดแสงธรรมสุทธาวาส ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘ วัดแสงธรรมสุทธาวาสชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดแสงธรรม "การสร้างวัดได้ริเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ.ศ. ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๗ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสิริรัตน์สุธี

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดแสงธรรมสุทธาวาส

พระสิริรัตน์สุธี

วัตถุมงคล วัดแสงธรรมสุทธาวาส

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดแสงธรรมสุทธาวาส

A: ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๒๗