วัดภูเขาทองพุทธาราม

ประวัติ วัดภูเขาทองพุทธาราม

 วัดภูเขาทองพุทธาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายมานิตย์ แย้มกลิ่น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัด โดยใช้นามว่า    " วัดภูเขาทองพุทธาราม " 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ โฉนด ที่ดินเลขที่ สปก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

ที่อยู่ วัดภูเขาทองพุทธาราม

A: ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: