วัดมณีวงษ์

ประวัติ วัดมณีวงษ์

วัดมณีวงษ์ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก นายถึก ชัยเสนา บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ขึ้น ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ. ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสงี่ยม อิสิญาโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำ

เจ้าอาวาส วัดมณีวงษ์

พระอธิการเสงี่ยม อิสิญาโณ

วัตถุมงคล วัดมณีวงษ์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดมณีวงษ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: