อำเภอพยุหะคีรี

วัดทั้งหมดในอำเภอพยุหะคีรี

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาแก้ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาทองพุทธาราม

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาบ่อแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ / ๒ บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดโป่งสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระนางทรง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระปทุม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองไม้แดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดห้วยบง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาบ่อพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านเขาบ่อพลับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบ้านบน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าน้ำอ้อย - ม่วงหักหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาไม้เดน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดพระปรางค์เหลือง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาสามยอด

ตั้งอยู่บ้านเขาสามยอด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดซับผักกาด

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘ บ้านซับผักกาด หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดธารลำไย

ตั้งอยู่บ้านธารลำไย หมู่ที่ ๕ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบ่อเพลง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดพุหว้า

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองกลอย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ บ้านหนองกลอยหมู่ที่ ๖ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองเต่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดใหม่พรสวรรค์

ตั้งอยู่บ้านใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดคลองบางเดื่อ

ตั้งอยู่บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดน้ำทรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านน้ำทรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเพียรอุดมธรรม

ตั้งอยู่บ้านหนองอีเติ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระเศรษฐี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสำโรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนน้ำทรง-โกรกพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสุวรรณรัตนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑. หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองคล่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดใหม่

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดดอนกระชาย

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดท่าตะโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ บ้านท่าโก หมู่ที่ ๗ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดยางขาว

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหาดสะแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดศรีเพ็งวนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ / ๒ บ้านป่าตาลหมู่ที่ ๘ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระทะเล

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเนินมะกอก

หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองหมู

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหัวงิ้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบางปราบ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านใหม่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดมณีวงษ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดย่านมัทรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดอินทาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดคนธารามท้ายวารี

๓๗ บ้านหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์