วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

ประวัติ วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

วัดกระดานหน้าแกล ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โดยมีนายจันทร์ ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด แต่เดิมตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ ซึ่งตั้งอยู่อำเภอหนองบัว จนถึงทุกวันนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร  การศึกษามีอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์เกรียงศักดิ์ กนฺตธมฺม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๗๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: ลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

พระสมุห์เกรียงศักดิ์ กนฺตธมฺม

วัตถุมงคล วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๓ นิ้วสูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๕๖ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑/๑ บ้านกระดานหน้าแกล ถนนหนองบัว-ชุมแสงหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๑๙๙ ๒๓ ๗๐, ๐ ๕๖๘๗ ๓๕๗๖
L: 2.869081,100.471188