วัดมงคลรัตนาราม

ประวัติ วัดมงคลรัตนาราม

วัดมงคลรัตนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดหนองน้ำเขียว” ตามชื่อหมู่บ้าน โดยมี นายจำลอง นางชม้อย จุมสุวรรณ บริจาคที่ดินประมาณ ๒๐ ไร่ ให้สร้างวัด                  มีกำนันสง่า สดสี นายสงวน โสภิณต์ นายมงคล ยี่เก็งเอียม เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดโดยได้ไปนิมนต์พระทรงชัย พระอาจารย์อุทัย พระอาจารย์ลำพวน ญาณพโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมอบหมายให้พระลำพวน ญาณพโล เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูไพศาลธรรมกิจ

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๔๐ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๓๑                 ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๔. ๘๐ เมตร ยาว ๗. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดมงคลรัตนาราม

พระครูไพศาลธรรมกิจ

วัตถุมงคล วัดมงคลรัตนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๔ ศอก ๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๙ นิ้วสูง ๓ ศอก ๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ที่อยู่ วัดมงคลรัตนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: