วัดเขาโคกเผ่น

ประวัติ วัดเขาโคกเผ่น

วัดโคกเผ่นตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมมีสภาพเป็นวัดร้างต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณขึ้นมา ใหม่ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอธิการไพศาล เยธิโก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๑ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีมาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาโคกเผ่น

พระอธิการไพศาล เยธิโก

วัตถุมงคล วัดเขาโคกเผ่น

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓

ที่อยู่ วัดเขาโคกเผ่น

A: หมู่ที่ ๒ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: