วัดหัวงิ้ว

ประวัติ วัดหัวงิ้ว

 วัดหัวงิ้ว ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๒ ผู้เริ่มสร้างวัดมี นายพุฒ นางวงศ์ พุทธวงศ์ ซึ่งเป็นโยมของพระครูนิทัศ ธรรมเวที บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการสร้างวัด มีนายไจ๋ นางตี่ นายอิน นางเพิ่ม นายหลง นางยี นายไซ นางรอด นายรอด นางเที่ยง นายโต นางพริ้ง นายดอน นางสายทอง และผู้ใหญ่โท นางอ่อน  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการหนู ธมฺมทินฺโน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๙๙๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองชลประทาน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวัดหัวงิ้ว
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหัวงิ้ว

พระอธิการหนู ธมฺมทินฺโน

วัตถุมงคล วัดหัวงิ้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๙  

ที่อยู่ วัดหัวงิ้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: