วัดคีรีรัตนาราม

ประวัติ วัดคีรีรัตนาราม

 วัดคีรีรัตนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๔ ชาวบ้านเรียกว่า“วัดเขาปูน” ตามชื่อหมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๕ รูปปัจจุบันเป็นรูปที่ ๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๑. ๘๘ เมตรยาว ๒๑. ๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตรัตนากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๑๓๙ (น. ส. ๔ จ) อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถแกว้าง ๔. ๔๖ เมตรยาว ๑๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗. ๖๕ เมตร ยาว ๒๙. ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัวหลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดเชิงเขา
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคีรีรัตนาราม

พระครูนิวาตรัตนากร

วัตถุมงคล วัดคีรีรัตนาราม

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถแกว้าง ๔. ๔๖ เมตรยาว ๑๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗. ๖๕ เมตร ยาว ๒๙. ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัวหลัง

ที่อยู่ วัดคีรีรัตนาราม

A: เลขที่ ๑๑๐ บ้านหนองโพ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: