วัดใหม่วารีเย็น

ประวัติ วัดใหม่วารีเย็น

วัดใหม่วารีเย็น ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นายบุญสุข บุตรฉิม และชาวบ้านถวายที่ดินให้วัด และเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด  การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนินนาทขันตยากร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๙๔ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๖ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง    

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนบ้านใหม่พัฒนา
  • ทิศตะวันออก: จดถนนบ้านใหม่พัฒนา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนบ้านใหม่พัฒนา

เจ้าอาวาส วัดใหม่วารีเย็น

พระครูนินนาทขันตยากร

วัตถุมงคล วัดใหม่วารีเย็น

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว                 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖

ที่อยู่ วัดใหม่วารีเย็น

A: ตั้งอยู่บ้านใหม่วารีเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: