วัดวังกระโดนน้อย

ประวัติ วัดวังกระโดนน้อย

  วัดวังกระโดนน้อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในวัด โดยวัดได้ให้ที่ดินจำนวน ๒๐ ไร่ และได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระน้อม กมุมสุทโธ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑     ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐   ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดป่าและโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดถนน
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังกระโดนน้อย

พระน้อม กมุมสุทโธ

วัตถุมงคล วัดวังกระโดนน้อย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒                พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดวังกระโดนน้อย

A: อยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: