วัดนกคลาน

ประวัติ วัดนกคลาน

  วัดนกคลาน ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๙๗๖  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองนกคลาน
  • ทิศใต้: จดที่หลวงเลขที่ ๒๗๔๙๕
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดนกคลาน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘0 นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ 

ที่อยู่ วัดนกคลาน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านนกคลาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: