วัดสามัคคีประดิษฐ์

ประวัติ วัดสามัคคีประดิษฐ์

จากนั้นชาวบ้านหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ผู้มีจิตศรัทธา ได้เริ่มถางหญ้าปรับพื้นที่ และย้ายหอสวดมนต์จากวัดท่าทราย (ชื่อวัดเดิม) มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่วัดสามัคคีราษฎร์ (ชื่อวัดตั้งขึ้นใหม่) พร้อมทั้งสร้างกุฏิพระสงฆ์เมื่อก่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านในหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ได้พร้อมกันนิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามัคคีราษฎร์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญเกิด ฐิติสมฺปนฺใน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนน

เจ้าอาวาส วัดสามัคคีประดิษฐ์

พระอธิการบุญเกิด ฐิติสมฺปนฺใน

ที่อยู่ วัดสามัคคีประดิษฐ์

A: เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: