วัดไทรเหนือ

ประวัติ วัดไทรเหนือ

วัดไทรเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๖ ภายในวัดมีโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือตั้งอยู่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑ อุโบสถ  กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญ กุศลจำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินส่วนบุคคล

เจ้าอาวาส วัดไทรเหนือ

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

วัตถุมงคล วัดไทรเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ 

ที่อยู่ วัดไทรเหนือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ / ๒ บ้านวัดไทรเหนือ ถนนโกสีย์หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๓ ๖๔๗๓ โทรสาร ๐ ๕๖๓๓ ๖๔๗๓