วัดมงคลสถิตย์

ประวัติ วัดมงคลสถิตย์

วัดมงคลสถิตย์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เดิมชื่อ“ วัดบางตาหวายเหนือ "ที่ตั้งวัดเดิมอยู่ห่างจาก ที่ตั้งวัดปัจจุบันประมาณ ๑ กิโลเมตร สาเหตุที่ย้ายเพราะแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางการไหล จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำปิงทางทิศตะวันออกการคมนาคมสะดวกเมื่อประมาณ ๓๐๐ ปีพระพุทธรูป (หลวงพ่อโต) ได้ลอยมาตามแม่น้ำปิง และได้มาผุดขึ้นที่หน้าวัดชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า วัดมงคลสถิตได้ย้ายมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน ในอดีตเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย มีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ พระครูนิรุตธรรมธร (หลวงพ่อน้อย) หลวงพ่อแกร, หลวงพ่อวุฒิ, และเจ้าอาวาสแต่ละรูปได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุรพล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๙๙ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๔๙๐ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๒๗  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๑๐๗น. ส. ๓ เลขที่ ๑๓๙๔ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๒๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙. ๖๐ เมตรยาว ๓๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓. ๓๐ เมตรยาว ๑๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๓ หลัง วิหาร กว้าง ๒๒. ๑๕ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๒ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดมงคลสถิตย์

พระอธิการสุรพล

วัตถุมงคล วัดมงคลสถิตย์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๔๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๒๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ  -เจดีย์เก่าแก่สร้างคู่กับวัด

ที่อยู่ วัดมงคลสถิตย์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๑ บ้านบางตาหงายหมู่ที่ ๔ ตำบลบางตาหวาย อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์
T: