วัดพระปรางค์เหลือง

ประวัติ วัดพระปรางค์เหลือง

วัดพระปรางค์เหลือง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสิตคุณากร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๔๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ วา ยาว ๒๕ วา สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๕ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙   ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดิน๓๗-๓๘-๓๔-๔๓-๔๔-๔๖
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดคลองชลประทาน

เจ้าอาวาส วัดพระปรางค์เหลือง

พระครูนิสิตคุณากร

วัตถุมงคล วัดพระปรางค์เหลือง

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๒ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๒ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานปูนปั้น, พระพุทธรูปทองเหลือง, ตู้พระไตรปิฎก 

ที่อยู่ วัดพระปรางค์เหลือง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖ ๒๖ ๗๑๕๔