วัดหนองหลวง

ประวัติ วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร ได้เดินทางมาจากวัดหนองโพเพื่อพัฒนาวัดต่างๆ ในชนบท และท่านได้พักที่สำนักสงฆ์หนองหลวง ได้สร้างอุโบสถที่วัดหนองหลวงเป็นแห่งสุดท้ายในปี พ.ศ.๒๔๘๗ สร้างเสร็จ พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

เจ้าอาวาส วัดหนองหลวง

พระอธิการวิโรจน์ สตุปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดหนองหลวง

ปูชนียวัตถุ มี พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่อยู่ วัดหนองหลวง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: