วัดสวรรค์ประชากร

ประวัติ วัดสวรรค์ประชากร

วัดสวรรค์ประชากร ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐ เดิมชื่อวัดหนองตะแบก ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มีพุทธศาสนิกชนดูแลบำรุงรักษา ต่อมาทางราชการได้ดำเนินการสร้างถนนพหลโยธินสู่ภาคเหนือผ่านหมู่บ้านถนนโค้งชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันย้ายวัดจากที่เดิมมาอยู่ในหมู่บ้าน และติดกับถนนซึ่งสะดวกต่อการสัญจรไปมาห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ อยู่ตรงกิโลเมตรที่ ๑๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙                    การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการก้าน จิตกุสโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๒ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปล งเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔ งาน ๑๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๘๙, ๕๗๙๑ อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศใต้: จดลำมาบ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสวรรค์ประชากร

พระอธิการก้าน จิตกุสโล

วัตถุมงคล วัดสวรรค์ประชากร

  มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๖๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๕ นิ้วสูง ๑๑๑. ๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐  

ที่อยู่ วัดสวรรค์ประชากร

A: วัดสวรรค์ประชากร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านถนนโค้ง ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๓๖ ๔๑๗๓