วัดคีรีล้อม

ประวัติ วัดคีรีล้อม

วัดคีรีล้อม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดนี้เดิมเป็นป่า ต่อมามีพระภิกษุ คือ หลวงพ่อประยุทธ สิริปุญโญ เดินธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้เห็นว่าเหมาะที่จะสร้างวัดจึงได้เริ่มสร้างกุฏิหลังแรกขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และตั้งเป็นสำนักเรียนพระปาฏิโมกข์มีพระภิกษุสามเณรมาเรียนปีละประมาณ ๒๐ รูป พร้อมทั้งได้เริ่มสร้างกุฏิหลังแรกขึ้นและได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙.๖๐ เมตรยาว ๓๔. ๔๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสินสมุทร วรลาโภ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา    มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕๐ หลัง    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง                  เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดคีรีล้อม

พระอธิการสินสมุทร วรลาโภ

วัตถุมงคล วัดคีรีล้อม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ               พ.ศ. ๒๕๓๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว                            สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ที่อยู่ วัดคีรีล้อม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ บ้านครีล้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๔๒๘ ๐๘๙๔