วัดหนองกระโดน

ประวัติ วัดหนองกระโดน

วัดหนองกระโดน ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๐๐ สร้างขึ้นเป็นวัด นับตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมมีนามตามชื่อบ้านว่า วัดฟากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งวัดปัจจุบัน ที่ตั้งวัดเดิมน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี จึงได้ย้ายมาจัดสร้างขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ บ้านหนองกระโดน ซึ่งหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ มีต้นกระโดนขึ้นอยู่หลายต้นชาวบ้านได้ ถือเอาเป็นนิมิตจึงเรียกเป็น ชื่อบ้านเมื่อสร้างวัดขึ้นมาได้ มีนามวัดตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒. ๒๐ เมตร ยาว ๑๗. ๑๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิสุทธิ์จรณวุฑฺโฒ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๓๙ เมตรยาว ๖๙ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองกระโดน

พระอธิการวิสุทธิ์จรณวุฑฺโฒ

วัตถุมงคล วัดหนองกระโดน

  มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๖๗  

ที่อยู่ วัดหนองกระโดน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๑๕๓ ๙๐๐๔