วัดวังน้ำขาว

ประวัติ วัดวังน้ำขาว

วัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ มีนามตามชื่อวัดบ้าน โดยมีนายจำปา แก้วกองศรี ได้นิมนต์หลวงพ่อพิมพา จิรคุโณ อยู่ที่วัดหนองกระดูกเนื้อ มาอำนวยการสอนวิชาศีลธรรมและและภาษาไทยแก่เยานในหมู่บ้านนี้ซึ่งริเริ่มดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ดินที่จัดสร้างวัดมีผู้บริจาคคือ นายจำรัส เข็มทองไทย นายกองกอง พิหาร และนายกุน บุญธรรม

เจ้าอาวาส วัดวังน้ำขาว

พระปลัดเปลื้อง จนฺทปชฺโชโต

ที่อยู่ วัดวังน้ำขาว

A: วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่๑ ตำบลแม่เลย์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: