วัดย่านมัทรี

ประวัติ วัดย่านมัทรี

วัดย่านมัทรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๒๗ เริ่มดำเนินการสร้างวัดในปี พ. ศ. ๒๕๒๓ โดยชาวบ้านย่านมัทรีนำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ได้นิมนต์พระทอง วฑฺฒโน มาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ ปัจจุบันวัดย่านมัทรีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการนำของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พร้อมด้วยชาวบ้านย่านมัทรี และชาวบ้านพยุหะคีรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประสิทธิ์ ที่ปธมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๑ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๙๔    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ส. ค. ๑. เลขที่ ๙๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดย่านมัทรี

พระอธิการประสิทธิ์ ที่ปธมฺโม

วัตถุมงคล วัดย่านมัทรี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดย่านมัทรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: