อำเภอแม่วงก์

วัดทั้งหมดในอำเภอแม่วงก์

อำเภอแม่วงก์

วัดกลางพรมฉิมพลี

ตั้งอยู่บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองสายทอง

ตั้งอยู่บ้านคลองสายทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

ตั้งอยู่บ้านเนินใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเทพสวรรค์สีมาราม

ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทุ่งรวงทอง

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวังชุมพร

ตั้งอยู่บ้านวังชุมพร หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสีมาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไผ่ไทรงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ บ้านหนองไผ่ ถนนลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเขาแม่กระทู้

ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

ตั้งอยู่บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดด่านพัฒนา

ตั้งอยู่บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดถังแดง

ตั้งอยู่บ้านถังแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเนินสมบูรณ์

ตั้งอยู่บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปากดงศรัทธาธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๗ บ้านปากดง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเทพมงคลทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ บ้านกระทุ่มทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทรัพย์สมบูรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดแม่วงก์

ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดไร่ไทรทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสระหลวง

ตั้งอยู่บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองอ้ายสา

ตั้งอยู่บ้านหนองอ้ายสา หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองเย็นสามัคคี

ตั้งอยู่บ้านลานตะแบก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองไทร

ตั้งอยู่บ้านคลองไทร หมู่ ๑๑ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองแบ่ง

ตั้งอยู่บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดบ้านใหม่ศรีนคร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านใหม่ศรีนคร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางมะกอ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ บ้านปางมะกอหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางขนุน

ตั้งอยู่บ้านปางขนุน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางสุด

ตั้งอยู่บ้านปางสุด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดป่าแก้วนิมิต

ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทรัพย์ทวีคูณ

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดฝาถังเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ บ้านฝาถัง หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดภูเขาทองพุทธาราม

ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมฤคทายวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอช้างงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านมอช้างงาม หมู่ที่ ๒๑ ตำบลมอช้างงาม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอสวรรค์เทพนิมิต

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอสวรรค์วนาราม

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดยอดห้วยแก้ว

ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวิกสิตวิทยาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

ตั้งอยู่บ้านมอสาม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสามแยกพัฒนา

ตั้งอยู่บ้านสามแยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไม้เหนือ

ตั้งอยู่บ้านหนองไม้เหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไม้ใต้

ตั้งอยู่บ้านหนองไม้ใต้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองตะเคียน

ตั้งอยู่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่เล่ย์อำเภอ แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหินดาดสามัคคี

ตั้งอยู่บ้านหินดาด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดใหม่เจ้าพระยา

ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองม่วง

ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองม่วงใต้

ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ ๑๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองสำราญ

ตั้งอยู่บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดซับมะม่วงงาม

ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดตะเคียนงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดตะกรุด

ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดบ้านเปราะ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดยางสองพี่น้อง

ตั้งอยู่บ้านยางสองพี่น้องหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวังซ่าน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ / ๓๙ ถนนหนองเขน-เขาชนกัน หมู่ที่ 9 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีกัลยาณนิคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีสวรรค์

ตั้งอยู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดลานตะแบก

วัดลานตะแบก ตั้งอยู่บ้านลานตะแบก หมู่ที่ ๘ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดไตรรัตนาราม

วัดไตรรัตนาราม ตั้งอยู่บ้านบุ่งผักกาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์