วัดท่าตะโก

ประวัติ วัดท่าตะโก

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๗๖๘-๗๐, ๖๐  มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๐๓๐(๑๙๓)  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ทรงไทย   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง หลังเล็ก ๙ หลัง   วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง หอกลอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนทางหลวงสุขาภิบาล
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ราชพัสดุ
  • ทิศตะวันตก: จดลําคลองท่าตะโก

เจ้าอาวาส วัดท่าตะโก

พระครูนิมิตชโยดม

วัตถุมงคล วัดท่าตะโก

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  วัดท่าตะโก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ เดิมที่วัดตั้งอยู่ริมคลองท่าตะโก จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดท่าตะโก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนน้ำจะท่วมเป็นประจํา ต่อมาได้ย้ายวัดมาจากริมคลอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระครูนิมิตชโยดม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ได้ปรึกษา คณะกรรมการวัดและประชาชนในท้องถิ่นนั้นว่า ควรจะถมพื้นที่ให้สูง พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ พื้นที่ได้สูงขึ้น พระครูนิมิตชโยดม ได้เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๙๓  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตชโยดม 

ที่อยู่ วัดท่าตะโก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๙ บ้านโคกมะรื่นใต้ ถนนโคกมะรื่นใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๔๗๕