วัดป่าเรไลย์

ประวัติ วัดป่าเรไลย์

วัดป่าเรไลย์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๓๐ เดิมที่วัดป่าเรไลย์เป็นวัดร้าง ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมใจกันมาบูรณะใหม่ และได้นิมนต์พระมาจำพรรษา คือพระอภิรมย์ อภิรโม ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูนิยุตธรรมาภินันท์ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเรไลย์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวรรณพ โชติปาโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐. ๕๕๐ เมตร ยาว ๔๐. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดป่าเรไลย์

พระอธิการวรรณพ โชติปาโล

วัตถุมงคล วัดป่าเรไลย์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้วสูง ๑๐๙ นิวสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดป่าเรไลย์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: