วัดหนองไทร

ประวัติ วัดหนองไทร

วัดหนองไทร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๔๖ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองไทร

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ 

ที่อยู่ วัดหนองไทร

A: ตั้งอยู่บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: